๘๔ พรรษา ทรงพระเจริญ

เศรษฐกิจพอเพียง  
     ปรัญชา  
     พระราชดำรัส  
     การนำไปใช้  
ความรู้ทางทหาร  
     เครื่องแบบทหาร  
     มารยาททหาร  
     เครื่องหมายยศ  
ความรู้ทั่วไป  
     องค์การสหประชาชาติ  
     สันนิบาตชาติ  
     สมาคมอาเซียน  
ความรู้เทคโนโลยี  
     พลังงาน  
     ไบโอดีเซล  
     ไฟฟ้านิวเคลียร์  
     คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
ประวัติศาสตร์  
     ประวัติศาสตร์ไทย  
     ประวัติศาสตร์ทหาร  
     สงครามโลกครั้งที่หนึ่  
     สงครามโลกครั้งที่สอง  
ภาษาอังกฤษ  
     คำสั่งทางทหาร  
     คำศัพย์อังกฤษ  
     ประโยคที่ใช้บ่อย  


  

 

 

 

          

แนวคิดตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก

การดำเนินการของ http://km.rta.mi.th

http://www.engineer15.com/kmengineer15/image/total/kobked.jpg    http://www.engineer15.com/kmengineer15/image/total/rubbab.jpg

      


Website counter  

พ.อ.วิชาญ  สุขสง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            จัดทำโดย กรมทหารราบที่่ ๕ ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

โทร. ๐-๗๔๕๘-๖๗๑๓    E-mail  Tf.reg5@hotmail.com